Flyttekjøring

Vi tilbyr flyttekjøring for bedrifter og private. Dette er en jobb mange kvier seg for å gjøre selv, med tanke på å bære og transportere tunge store ting. Om du bestiller flyttekjøring av oss, ber vi deg om å lese følgende:

Det er ikke to like flyttejobber. Vi setter av hele dagen, slik at vi skal få fullført jobben. Men dette betyr også at du som kunde vil bli fakturert for minimum 3 timer, da våre ansatte må ha en viss forutsigbarhet.

Jo mer du har klart, jo rimeligere blir det for deg. Ja, vi kan demontere bord, sofaer, senger osv, men dette tar tid, og du som kunde betaler for tiden vi bruker

Pakk gjerne klær i sekker, mens du pakker andre ting i esker. Tenk på å ikke laste for mye i eskene, slik at de kan stables, og ikke blir for tunge.

Til slutt, ved å bestille flyttetransport, godtar du følgende vilkår:

Vilkår for flyttekjøring

Denne avtale inngås mellom Vaktmestertjenester Hønefoss AS, heretter kalt VMT, og Kunden som bestiller flyttekjøring

1. Forut for avtaleinngåelsen har VMT og kunden informert hverandre så godt som mulig: Kunden har gitt uttømmende og korrekt informasjon om godset, dets egenskaper og forholdene der det befinner seg og der det skal leveres. Avtalen er i hovedsak basert på den informasjonen kunden har gitt. Det er særlig viktig at VMT får fullstendig informasjon om faremomenter forbundet med godsets egenskaper. VMT er ansvarlig for informasjon som den selv har innhentet ved besiktigelse eller på annen måte, og også for å innhente hos kunden den informasjon som trengs for å utføre oppdraget på en sikker måte. Evt. besiktigelse har VMT foretatt etter behov og mulighet, uten ekstra omkostninger for kundne. Begge parter en ansvarlig for sin informasjon. Om noe inntreffer og det kan tilskrives feil eller tilbakeholdt informasjon, må den av partene som (bevisst eller ubevisst) har feilinformert eller holdt informasjon tilbake, bære ansvaret alene. Dette ansvar kan under uheldige omstendigheter også omfatte betydelige skader påført utenforstående.

2. VMT er ansvarlig for samvittighetsfull utførelse av oppdraget, overholdelse av avtalte tidsfrister, sikring og varsom håndtering av godset så lenge oppdraget varer. Ansvaret omfatter imidlertid kun konsekvenser av slike hendelser som VMT har kontroll over. Hvis ikke annet er spesielt avtalt, omfatter oppdraget kun gods som er ufarlig, og som tåler normal håndtering av transport. Kunden må gjøre spesielt oppmerksom på verdifulle, skjøre, farlige eller bedervelige gjenstander (som f. eks sølvtøy, smykker, kunst, antikviteter, krystall, porselen, kjemikalier, matvarer). Med mindre dette er korrekt gjennomført, er disse gjenstander medtatt i VMTs godsansvar med kun en gjennomsnittlig, normert verdi av ordinært flyttegods (se pkt 5). VMT kan uten videre fjerne farlig gods som ikke er korrekt deklarert, og om nødvendig uskadeliggjøre eller destruere det, for kundens regning. Når kunden pakker selv, er faren for håndterings- eller stablingsskader særlig stor. Det må da på forhånd avtales hvordan skjørt gods skal pakkes og merkes. VMT har intet ansvar for evt skader som skyldes at kunden har pakket selv. Om VMT vil påstå seg fritatt for ansvar under henvisning til kunden forhold, må den selv fremlegge bevis eller på annen måte sannsynliggjøre sin påstand.

3. Om det under oppdraget viser seg å være andre forhold enn det som ble opplyst av kunden, registrert under besiktigelsen eller avtalt i kontrakten, skal VMTs transportleder om mulig informere kunden og innhente dennes anvisning. Om kunden ikke er tilgjengelig når det er behov for det, har transportlederen rett og plikt til å ta de nødvendige avgjørelser på kundens vegne.

4. Avtalen baserer seg på timepris. Timepris løper fra mannskapene reiser ut til opphentingssted, og til de er tilbake til VMTs oppmøteplass. Prisen inkluderer varebil på 19m3, og to mann, og er alltid oppgitt eks. mva om ikke annet er spesifisert. Ved endringer i oppdraget som medfører tilleggskostnader for VMT og forholdet ikke kan henføres til VMT s ansvar (uaktsomhet), skal tillegg beregnes med kontraktens enhetspriser der de kan brukes, og eller priser som gir tilfredsstillende dekning.

 5 VMT er fullt ansvarlig for kundens flyttegods, at det håndteres forsvarlig og leveres som avtalt. VMT er erstatningsansvarlig for skade påført kundens gods; men bare dersom den gjør seg skyldig i uaktsomhet, eller den ellers kunne forhindret skaden og unnlot å gjøre det. VMTs forsikring for slikt ansvar er verdibegrenset, slik at erstatningen bare utgjør en brøkdel av en normert forsikringsverdi, satt til kr. 1.200 pr. m3. De fleste flyttegods er underforsikret på denne måten, både fordi skade kan inntreffe som VMT ikke er ansvarlig for, og fordi VMT’s forsikring ikke alltid dekker de faktiske verdier. For å være sikret full dekning for den faktiske risiko og de faktiske verdier i flyttegodset må kunden selv tegne “transportforsikring på fulle vilkår” for sitt innbo. Det anbefales dessuten å sette opp en nøyaktig inventarfortegnelse der gjenstander med forsikringsverdi over kr. 25.000,- angis spesielt med verdier

6. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, kan VMT transportere godset i samlast med flyttegods tilhørende andre kunder og/eller benytte andre flyttebedrifters transporttjenester. Men uansett hvordan godset fremføres; er VMT transportør med fullt godsansvar overfor kunden, også for uaktsomme handlinger eller unnlatelser de andre transportører måtte begå.

7. VMT har krav på kvittering ved avsluttet oppdrag. Om kunden ikke er personlig tilstede (evt ved en utpekt representant) for å motta sendingen, skal VMT levere godset forsvarlig ivaretatt, og for øvrig på den måten kunden har anvist på forhånd, hvoretter oppdraget anses utført og avsluttet. Kunden må omgående, og senest innen 3 dager, kontrollere sine eiendeler og gi skriftlig melding innen rimelig tid etter at han oppdager eller burde ha oppdaget skader, om det skulle foreligge grunnlag for erstatningskrav. Denne fristen kan om nødvendig på forhånd avtales forlenget til inntil 5 uker.

Disse vilkår er oppdatert 20.09.2022, og er gyldige til det foreligger en ny endring.

Vilkårene ansees som godtatt av kunde ved bestilling av tjenesten.

Vaktmestertjenester Hønefoss AS
Tlf. 32 17 85 00
E-post: vaktmester@3500.no